top of page

Người lớn mới bắt đầu

$ 18

Tất cả bắt đầu từ đây. Điều chỉnh nước cho người mới bắt đầu thực sự. Lớp Học Bơi 30 Phút dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên. Khóa học này được thực hiện theo tốc độ và trình độ kỹ năng của bạn. Mỗi lớp học sẽ có sức chứa tối đa là 4 học viên.

An Aerial View of Swimmers in the Sea
bottom of page