top of page

Chèo thuyền an toàn

Nữ hướng đạo sinh

$ 10 cho mỗi người tham gia

Học sinh phải có khả năng hoàn thành Cấp độ 3 hoặc Cấp độ 4

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

1. Nhảy xuống vùng nước sâu với đầy đủ quần áo và giẫm đạp / nổi trong 5 phút
2. Mặc áo phao được ném cho người bơi khi ở dưới nước sâu.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Vui lòng Gọi để Yêu cầu Lớp học!

Girl Kayaking
bottom of page