top of page

Bài kiểm tra nữ hướng đạo cấp 3

$ 10 cho mỗi người tham gia

1a: Nhảy xuống nước sâu, giẫm đạp / nổi 1 phút
1b: 25 miễn phí và hoặc sơ cấp trở lại
2: Bơi 15 miễn phí và 15 bơi ngửa sơ cấp

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Vui lòng Gọi để Yêu cầu Lớp học!

Best Friends
bottom of page