top of page

Các cơ hội nghề nghiệp

Hãy đến với gia đình của chúng tôi!

Những gì chúng tôi đang tìm kiếm ở các ứng viên

 • Tự động viên

 • Thích ở gần trẻ em

 • Thái độ tích cực

 • Quan tâm đến sự an toàn

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Những gì chúng tôi phải cung cấp

 • Giảm giá bài học

 • Đặt lịch cho từng Phần

 • Tính khả dụng bán thời gian và toàn thời gian

 • Đóng cửa khi trường học đóng cửa

  • (ngoại trừ mùa hè)

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Chúng tôi là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình và hiểu rằng gia đình là trên hết. Chúng tôi muốn tất cả nhân viên của chúng tôi thích đến làm việc và biết rằng chúng tôi dành sự quan tâm tốt nhất cho họ.

Vị trí

 • Chuyên viên văn phòng

 • Người hướng dẫn

 • Người hướng dẫn Jr.

  • (cung cấp trong mùa hè)

Điền đơn hoặc gửi sơ yếu lý lịch đến cheric@theaquaticacademy.net

bottom of page