top of page

Cấp 100

Người bắt đầu

$ 18

Tất cả bắt đầu từ đây. Điều chỉnh nước cho người mới bắt đầu thực sự. Trẻ em ở mọi lứa tuổi sẽ trở nên định hướng về môi trường thủy sinh để giúp chúng có được các kỹ năng thủy sinh cơ bản. Trẻ em sẽ bắt đầu phát triển thái độ tích cực và thực hành an toàn xung quanh nước. Đây là lớp học kéo dài 30 phút dành cho 3-4 học viên.

Girl Swimming in Pool
bottom of page