top of page

Bài học di động

Chúng tôi đưa người hướng dẫn và chương trình bài học đến sân sau của bạn! giá lớp sẽ được giống như cơ sở của chúng tôi cộng với một khoản phí chuyến đi $ 20 cho mỗi bài học cho 10 dặm đầu tiên.

Gọi để lên lịch

Chúng tôi đồng ý

we accept.png

Trả trước

8 bài học nhóm trở lên được giảm 10% học phí

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

24 bài học nhóm trở lên được giảm 16% học phí tại lớp

* Giảm giá chỉ dành cho các bài học theo nhóm

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

* Giảm giá không được áp dụng tự động

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

* Văn phòng phải được thông báo trước khi thanh toán được thực hiện nếu bạn cần chiết khấu áp dụng cho tài khoản của mình

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

* Nếu một khoản thanh toán đã được thực hiện, chúng tôi sẽ không thể thêm chiết khấu

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Vui lòng gọi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

bottom of page