top of page

Bài kiểm tra nữ hướng đạo cấp 4

$ 10 cho mỗi người tham gia

1a: Nhảy xuống nước sâu
1b: Bơi 25 tự do, 25 trở lại sơ cấp
2: Bơi 15 thước Bơi ếch và 15 thước Bơi ngửa
3: Bơi 3-5 chiều dài cơ thể dưới nước (không giảm thông khí)

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Vui lòng Gọi để Yêu cầu Lớp học!

Girl Camping
bottom of page