top of page

Chứng chỉ

First Aid box on pink BG

Sơ cứu / CPR / AED

5 giờ $ 90

tổ chức thập đỏ của Mỹ
First Aid

CPR / AED

tổ chức thập đỏ của Mỹ

$ 60

Mother with her Baby

Giữ trẻ với Sơ cứu / CPR

tổ chức thập đỏ của Mỹ

8 giờ $ 90

lifeguard

Nhân viên cứu hộ

tổ chức thập đỏ của Mỹ

27 giờ $ 240

Empty Beach

Đánh giá nhân viên cứu hộ

tổ chức thập đỏ của Mỹ

15 giờ $ 125

Swim Coach

Huấn luyện An toàn cho Huấn luyện viên Bơi lội

tổ chức thập đỏ của Mỹ

1 giờ $ 30

bottom of page